Пастаўце назоўнікі ў дужках у форму давальнага склону . запішыце спалучэені слоў,якія атрымаліся. Дзякаваў

герою , падзякаваў (хлопчуу).здякавала (вучань),паздякавалі (каваль);
Радавалася госцю,радаваліся (жыццё),узрадавалася (падарожжа),парадавалася (здарэнню)
Сказаў чалавеку , казаў (дзед), расказаў (брату), паведаміў (таварыш)
Дау ласю ,зрабіу (конь),прынёс ( парсюк), насыпаў ( папугай)
З адным спалучэннем слоў на выбар прыдумайце і запішыце сказ.

Ответ №1

Падзякавау́ хлопчыку, здякавала вучню, паздякавалi кавалю, радавалiся жыццю, узрадавалася падарожжу, парадавалася здарэнню, казау́ дзеду, расказау́ брату, паведамiу́ таварышу, зрабiу́ каню, прынёс парсюку, насыпау́ попугаю…..Дзед з ранiцы прынёс парсюку ежы

Оцените статью
Сервис вопросов и ответов для школьников | educatic.ru
Добавить комментарий